ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εφαρμογή του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται, ότι όλα τα μέχρι σήμερα Ιδρυτικά Μέλη, πρέπει να υποβάλλουν στο σωματείο, το αργότερο μέχρι τη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του έτους 2007, τη γραπτή δήλωση εγγραφής τους στο Μητρώο μελών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα εγγραφής.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν τηρήσει τα ανωτέρω, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, θα αποκλειστεί από τις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2007, θα έχει όμως το δικαίωμα να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος και να εγγραφεί ως τακτικό μέλος μετά το πέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2007.