ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

Έξοδα παραστάσεως προβλέπονται και χορηγούνται μόνο στον Πρόεδρο του Σωματείου ή σε άλλο μέλος της Διοίκησης, όταν υφίσταται ανάγκη και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ