ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σωματείου, ο οποίος θα καθορίζει με περισσότερες λεπτομέρειες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός δεν υπερισχύει των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.