ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και από την Νομοθεσία περί Σωματείων.