Καταστατικό Συλλόγου

Consiglio Amministrativo

Presidente e Responsabile degli esami PLIDA: Kritharidou Magdalini
Vice-Presidente: Spyridonidis Ilias

17 Απριλίου 2010:  Ε.Γ.Σ.  Επικυρώθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI SALONICCO»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα καθορίζονται τα

Read More »

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί τα ακόλουθα βιβλία : 1. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Βιβλίο καταχώρισης των εκθέσεων

Read More »

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στα τακτικά μέλη του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα μέλη στα οποία έχει ανατεθεί, από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό

Read More »

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής νέων τακτικών μελών, οι συνδρομές τακτικών μελών, οι προαιρετικές έκτακτες συνδρομές των τακτικών και επίτιμων μελών,

Read More »

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μετά το τέλος των εργασιών της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού

Read More »

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια φορά το τουλάχιστον τον χρόνο

Read More »