ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και την ορθότερη λειτουργία του, παρέχεται η δυνατότητα στο ΔΣ να συστήνει ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του σωματείου.
Οι υπεύθυνοι των ως άνω ομάδων εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.