Πιστοποίηση PLIDA

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι εδώ παρουσιάζεται ένα πρότυπο για τη μεθοδολογία διόρθωσης και βαθμολόγησης των γραπτών Β2 όπως ανακοινώθηκε από την κεντρική έδρα στη Ρώμη

Εξετάσεις PLIDA

Μια από τις βασικότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες Comitato di Salonicco σε συνεργασία και υποστήριξη με την κεντρική έδρα της Società Dante Alighieri είναι η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση  του αναγνωρισμένου από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικού P.L.I.D.A (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η ιταλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.

Η Πιστοποίηση PLIDA

Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται στην Ελλάδα από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών και Θεσσαλονίκης – Comitato di Atene e di Salonicco που έχουν τη νομική μορφή σωματείου,έχει δε απόλυτη νομική εγκυρότητα στην Ιταλία, ως πλήρως αναγνωρισμένη νομικά από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το διάταγμα αρ. 347 της 18ης Ιουλίου 1993 και τη Σύμβαση αρ. 1903 της 4ης Νοεμβρίου 1993 (σχετικώς η με ημερομηνία 7.5.2004 επιστολή του Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα).

  1. είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος).
  2. είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
  3. Καλύπτεται από σύμβαση μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού κράτους (Εκτελεστικό Πρόγραμμα 2002 – 2005 που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2003, σε εφαρμογή της Μορφωτικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας).
  4. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και διεξάγονται κατά τρόπο επιστημονικό και αδιάβλητο (όπως προκύπτει από το syllabus των πιστοποιήσεων PLIDA).

Το σχετικό δίπλωμα εκδίδεται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, έδρα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας,στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής  Società Dante Alighieri και του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 & C1.

Οδηγός Εξετάσεων

Το εξεταστικό κέντρο Plida του Comitato di Salonicco σας παρέχει ένα πλήρη οδηγό για τα 
6 επίπεδα πιστοποίησης εξετάσεων που διοργανώνει.