Εξεταστικό
κέντρο
Θεσσαλονίκης

Εξεταστικό
κέντρο
Θεσσαλονίκης

Εξεταστικό
κέντρο
Θεσσαλονίκης

Το Comitato di Salonicco della Società Dante Alighieri 

ιδρύθηκε με τη πρωτοβουλία μιας ομάδας ατόμων με κοινά πολιτιστικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη με σκοπό να προστατεύσουν και να διαδώσουν την Ιταλική Γλώσσα και να διατηρήσουν ζωντανή μεταξύ των Ελλήνων την αγάπη για τον Ιταλικό Πολιτισμό.
Το Comitato  di  Salonicco επιμελείται και οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με σκοπό να ενισχύσει και να διευρύνει τις πολιτιστικές ανταλλαγές  ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα.
Συνεργάζεται με την κεντρική Έδρα του Comitato della Società Dante Alighieri της Ρώμης καθώς και με άλλα Comitati στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Διοργανώνει εξετάσεις για τα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ πτυχία Ιταλικής Γλώσσας PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) με το όποιο πιστοποιείται  επίσημα η ιταλική γλώσσα σε  κλίμακα έξι επιπέδων όπως καθορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με βάση το Quadro Comune Europeo και χορηγεί υποτροφίες στους καλύτερους μαθητές. Το PLIDA αναγνωρίζεται απ’ όλα τα κράτη και τα πανεπιστήμια στην Ε. Ε. και στον κόσμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μια από τις βασικότερες και σημαντικότερες δραστηριότητες Comitato di Salonicco σε συνεργασία και υποστήριξη με την κεντρική έδρα της Società Dante Alighieri είναι η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση  του αναγνωρισμένου από το Α.Σ.Ε.Π. πιστοποιητικού P.L.I.D.A (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η ιταλική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα.