ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το αρχικό Καταστατικό που περιείχε είκοσι εννέα (29) άρθρα, αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε στις 21.09.2007 ομόφωνα από τα ιδρυτικά μέλη, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κι εγκρίθηκε ως είχε.
Το κατόπιν της παρούσας τροποποίησης καταστατικό αφού διαβάστηκε και εγκρίθηκε στις 17.03.2012 ομόφωνα από τη ΓΣ του σωματείου, υποβλήθηκε προς έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κι εγκρίθηκε ως έχει.

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2012
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ